Menu

Hämärä                                                                                            (IN ENGLISH BELOW)

2022

Video, 43 min 51 s


”Vielä ei ole yö eikä pimeää. Päivänvalon suora ja vaativa kirkkaus on vaimennut. Hämärässä ympärilläni on valon ja tunnelman ja olentojen jatkuva virtaava muutos. Jonkinlainen elävä hiljaisuus. Hämärässä on sijaa olemiselle ja luonnolleni: voi olla yhtä sekä toista. Levottomuus raukeaa ja sulan osaksi yöllistä massaa, jossa kaikki tuntuu olevan oikein, pakottamatta. Tässä ja nyt kaikki uupumus, kyvyttömyys ja väärinoleminen tuntuvat absurdeilta kokemuksilta.

Kun ajattelen liikaa, en osaa olla. Tämä työ on ollut yritystä luopua määrittelevän ja täyttä ymmärrystä tavoittelevan mielen painosta. Lakkaamattomasti nimesin sanoilla kaiken (vaikka kieli on kuitenkin lopulta niin häilyvää). Kuin kuvia tekisi. Päivänvalossa hahmot ovat voimakkaita, kärkeviä, sokaisevia ja polttavia, mutta näiden elollinen ja oleva kuitenkin alistuu ja kätkeytyy tältä valolta ja mieleltäni (tulisi nauttia siitä, ettei mitään voi sulkea otteeseensa).

Hämärässä aistin, näen enemmän ja miltei kuin kaiken näkyvän tuolle puolen... olen lukenut kuinka ”ääriviivojen kadotessa illan hämäryyteen, koetaan jonkin sellaisen läsnäolo, joka on yhtä aikaa läsnä ja poissa ja jota ei voida nimetä eikä kieltää”.

Tiedän ihmisiä, jotka tuntevat kuuluvansa hämärään ja jotka pitkän hiljaisuuden myötä ovat oppineet jälleen puhumaan ja rakastamaan kieltä - epävarmoja sanoja, lauseita ja kuvia.  Auki kuin kysymys tai runo.”


Liikkuvan kuvan teoksen jokainen otos on pitkäkestoinen tallenne auringonlaskun jälkeisistä hämärän hetkistä. Otoksia on kuvattu kymmeniä ja kymmeniä kuluneen vuoden aikana, tähän on valittu osa. Toiset paikoista ja näyistä ovat kulkemisen ja sattuman seurauksia, toiset haettuja ja haluttuja.

-Hämärä (The Obscure Twilight)

2022

Video, 43 min 51 sec


”It ain’t yet night nor dark. Daylight’s direct and demanding brightness has faded.

In twilight, I’m surrounded by the constant flowing change of light, atmosphere and beings. Some kind of living silence.Twilight allows room for my being and my nature: I can be a bit of one and another. Restlessness breaks and I melt into this nocturnal mass where all feels to be right - without forcing. In here and now all the fatigue, inability and being in wrongful-manner feels like absurd experiences.

When I’m thinking too much, I’m unable to be.This work has been an attempt to let

go of the weight of a mind that seeks absolute definitions and understanding. Without cease, I named everything (even though language is so fluctuating). As if making images. In daylight, characters come across as bold, poignant, blinding and burning, yet their living and being submits to and hides from the light and mind (one should joy that nothing can be grasped).

In twilight, I sense and I see more and almost, as if beyond all that’s visible... I’ve read that ”as the outlines, the contours disappear into the darkness of the evening, one feels the presence of something that is both here and absent, and which can neither be named nor denied”.

I know people who feel that they belong to twilight and who, after a long silence, have learned to speak and love language again - the uncertain words, sentences and images. Open like a question or a poem.”


Each scene in this work of moving image is a long-running recording of twilight’s moments after sunset.Tens and tens of scenes have been recorded during the past year, for this, some have been selected. Some of the sites and sights are consequences of wandering and chance, some are sought and desired.

-Esillä samannimisessä näyttelyssä Oksasenkatu 11 - galleriassa, Helsingissä  5. - 28.8.2022