Menu

Glass - Dreams, Uncertainty and Elsewhere                            (IN ENGLISH BELOW)

2017

2-kanavainen video, 10 min


Teos on dokumentaatio tai jälki ajanjaksosta, jolloin yritin oppia ymmärtämään ja ilmaisemaan sitä, millaista on elää jos todellisuuden kokemus rakentuu pääosin ihanteiden, unelmien sekä kuvien varaan. Sivullisuus, eristys, yksinäisyys, olemassaolemattomuus ja vuorovaikutuksen puute – nämä käsitteet ainakin tuntuvat kertovan jotain omista kokemuksistani. Vapaus, avoimuus, sosiaaliset suhteet ja mahdollisuudet tuntuvat vain näennäisiltä. Yksilön ja ulkopuolisen välissä on jokin lasin kaltainen näkymätön ja hahmoton seinämä.


Jälkiä tämän kaltaisesta psyykkisestä olemassaolon (tai siis sen puutteen) kokemuksesta löytyy filosofian (erityisesti eksistentialismin), kaunokirjallisuuden ja psykoterapian parista. Vuonna 1968 ranskalainen Jean Baudrillard kirjoitti lasista ja sen merkityksestä näin: “Glass facilitates faster communication between inside and outside, yet at the same time it sets up an invisible but material caesura which prevents such communication from becoming a real opening onto the world.” Tämä ajatus kertoo varmasti jotain myös nykyajasta, jolloin ”todellisuus” välittyy enemmän ja enemmän kuvina näyttöjen heijastamana. Me hallitsemme kuvia kosketeltavien lasipintojen kautta ja pidämme omakuviammekin yllä sosiaalisessa mediassa. Onko eristäytyminen suojautumista siltä kitkalta, joka syntyy kun olettamukset ja toiveet siitä millaisia meidän ja elämämme tulisi olla, eivät vastaa sitä miten ne meille varsinaisesti ilmenevät?


Teoksen aihe on henkilökohtaisesti tärkeä, mutta vuoden kestäneestä työskentelystä on seurannut kysymyksiä, ei vastauksia. Ehkä koettu eristys eli lasi on vain harhaa. Ehkä vaatimus todellisuuden ja toisten välittömästä kokemisesta (vuorovaikutuksesta) on ylipäätään liian ihanteellinen. Kenties todellisuus ja olemassaolomme välittyy meille pakostikin vain kuvankaltaisena tulkinnansekaisena vaikutelmana.


Työ on ollut esillä yksityisnäyttelyssä Galleria Huudossa, Helsingissä 28.1. - 12.2.2017.

-Glass - Dreams, Uncertainty and Elsewhere

2017

2-channel video, 10 min


The video Glass is a document or a trace from a period of time, when I tried to understand and express how it is to live if one’s experience of reality is mainly constructed by ideals, dreams and images. Estrangement, isolation, loneliness, nonexistence and lack of interaction – these concepts say at least something about my own experience. Freedom, possibilities, being open and social, feels only ostensible – there is a glass-like wall in between an individual and his/hers external surroundings. 

References to an experience of this kind of mental state and existence (or the lack of it) can be found from philosophy (especially existentialism), literature and psychotherapy. In 1968 french writer Jean Baudrillard wrote about the glass and it’s meaning: “Glass facilitates faster communication between inside and outside, yet at the same time it sets up an invisible but material caesura which prevents such communication from becoming a real opening onto the world.” This must relate to our present day as well, when “reality” is being more and more conveyed as images reflected by screens around us. We conduct these images via touch-responsive glass surfaces as well as we uphold the representation of ourselves in social media. Does the isolation protect from a friction, that arises when ideals and hopes about how we and the life lived should be, don’t correspond to how these actually appear to us?

The subject of this work is personal, yet as a result of a year-long working process there’s more questions, no answers. Perhaps the experienced isolation, the glass, is like a delusion. Perhaps the insistence to experience reality and others directly and immediately (interaction) is too idealistic. Perhaps reality and our own existence inevitably conveys and appears to us as an confusingly-interpreted image-like impression.


The work was exhibited in a solo show at Galleria Huuto, Helsinki, between 28.1. - 12.2.2017.

-